TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI İÇİN ANONİM ŞİRKET KURULUŞU GEREKLİ BELGELER NELERDİR ?

Tıbbi Tahlil Laboratuvarı İçin Anonim Şirket Kuruluşu

Gerekli Belgeler Nelerdir?

Tıbbi Tahlil Laboratuvarı şahıs, limited şirketi olarak açılabileceği gibi anonim şirket olarak da açılabilmektedir. Eğer anonim şirketi olarak açılacak ise gerekli evraklar şunlardır:

1. Tıbbi Tahlil Laboratuvarı kuruluş dilekçesi

2. Yabancı ortak var ise 1 nüsha kuruluş bildirim formu

3. Yabancı uyruklu gerçek kişi ise ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi

4. Yönetim kurulu üyesinin ortaklar dışından atanan yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge. Yabancı uyruklu tüzel ortak / tüzel yetkili var ise esas mukavelede vergi numarası belirtilmelidir.

5. Mersis’ten hazırlanmış ana sözleşme ortaklar tarafından imzalanacaksa, ortaklar randevu saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır. Sözleşme vekaleten imzalanacaksa, ıslak imzalı vekaletnamenin ibrazı halinde ortakların Müdürlüğe gelmelerine gerek yoktur, vekalet verilen kişinin gelmesi yeterlidir.

6. Ortaklar dışında yetkili bulunması halinde, yetkili randevu saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır. Şirket unvanı altında imza beyanı huzurda düzenlenecektir.

7. Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu payının Oda veznesine yatırılması gerekmektedir.

8. Pay bedellerinin kanunda veya ana sözleşmede belirtilen en az tutarın ödendiğine ilişkin açılan banka hesabına para yatıran şirket ortaklarının adı, soyadı / unvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan tutarın gösterileceği banka mektubu (Oda kayıt beyannamesi)

10. Konulan aynı sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazının aslı

11. Tıbbi Tahlil Laboratuvarı kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun izin veya uygun görüş yazısının aslı

12. Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin; imzaları noter onaylı belge. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye’de olan yabancı uyruklu için noter onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

13. Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına, kendisi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarası

10 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör