COVID-19 Enfeksiyonu İçin Öneriler

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/overview/


Amerika’da 21 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan aşağıdaki kılavuz, klinisyenlere COVID-19'lu hastalara nasıl bakılacağını bildirmek üzere geliştirilmiştir. Sık sık güncelleştirilmektedir. Burada belirtilen öneriler bilimsel kanıtlara ve uzman görüşlerine dayanmaktadır.

Bu kılavuzu oluşturan uzmanlar, federal kurumların temsilcileri, sağlık ve akademik kuruluşlar ve meslek topluluklarına üyedir. Bu topluluklar

Amerikan Göğüs Doktorları Koleji

Amerikan Acil Doktorlar Koleji

Amerikan Toraks Derneği

Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC)

Savunma Bakanlığı

Gıda ve İlaç İdaresi (FDA)

Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Derneği

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH)

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği

Yoğun Bakım Tıbbı Derneği

Bulaşıcı Hastalıklar Derneği Eczacılar.

Kılavuz İlkelerin Geliştirilmesi

Kılavuz İlkelerin her bir bölümü, bölümün ilgi alanında uzmanlığa sahip bir grup Panel üyesi tarafından geliştirilmiştir. Her çalışma grubu, ilgili bilgileri tanımlamaktan ve bilimsel literatür yayınlamaktan ve bu bilgi ve literatürün sistematik, kapsamlı bir incelemesini yapmaktan sorumludur. Çalışma grupları, en son yayınlanan araştırma bulgularına ve gelişen klinik bilgilere dayanarak güncellemeleri önerecektir. Her kılavuz bölümü gözden geçirilmiş, gerektiğinde değiştirilmiş ve tüm Panel tarafından oylanmıştır.

Halen COVID-19 için Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onaylı ilaç yoktur. Bununla birlikte, diğer endikasyonlar için onaylanmış bir dizi ilaç ve çoklu araştırma ajanları, dünya çapında birkaç yüz klinik çalışmada COVID-19'un tedavisi için araştırılmaktadır.

GİRİŞ

SARS-CoV-2 maruziyeti öncesi profilaksi (PrEP) için herhangi bir ajan kullanılmasını önerilmemektedir.

SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı maruziyet sonrası profilaksi (PEP) için herhangi bir ajan kullanılmasını önerilmemektedir.

Asemptomatik veya asemptomatik SARS-CoV-2 enfeksiyonu olduğundan şüphelenilen veya teyit edilen kişiler için ek laboratuvar testi ve spesifik tedavi önerilmemektedir.

Şu anda, hiçbir ilacın COVID-19 tedavisi için güvenli ve etkili olduğu kanıtlanmamıştır. Hafif, orta, şiddetli veya kritik hastalığı olan COVID-19 hastalarında herhangi bir antiviral veya immünomodülatör tedavinin kullanımını önermek için yeterli veri yoktur.

Epidemioloji

COVID-19 vak'alarının Çin'de ilk kez Ocak 2020'de bildirilmesinden bu yana enfeksiyon pandemi halini almıştır. 19 Nisan 2020 itibariyle, ciddi akut solunum sendromu koronavirüs 2'nin (SARS-CoV-2) neden olduğu 2.4 milyondan fazla COVID-19 vakası ; 165.000'den fazla ölüm küresel olarak rapor edilmiştir.

Her yaştan birey, enfeksiyon ve ciddi hastalık riski altındadır. Bununla birlikte, hastalığın ölümcül seyretme olasılığı 65 yaş ve üzeri ve huzur evinde veya uzun süreli bakım merkezlerinde yaşayan kişilerde en yüksektir.

COVID-19 için yüksek risk taşıyan diğer bir grup, alta yatan hastalığı olan ve özellikle bu hastalıkları kontrol altında olmayan her yaştan insanlardır: 3-7

Hipertansiyon

Kalp-damar hastalığı

Şeker hastalığı

Kronik solunum yolu hastalıkları

Kanser

Böbrek hastalığı

Obezite.

Klinik Sunum

COVID-19 için tahmini inkübasyon süresi, ortalama 4 ila 5 günlük inkübasyon süresi ile maruz kalma anından itibaren 14. güne kadardır.4,8,9

Hastalık spektrumu asemptomatik enfeksiyondan şiddetli pnömoniye kadar değişebilir. Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) ve ölüm de görülebilir. Çin'de COVID-19 olan 72,314 kişide, vakaların% 81'inin hafif, % 14'ünün şiddetli ve % 5'inin kritik olduğu bildirilmiştir.10 Birleşik Devletlerde COVID-19 doğrulanmış 1.482 hastanede yatan hastanın raporuna göre; en sık görülen semptomlar öksürük (% 86), ateş veya titreme (% 85) ve nefes darlığı (% 80), ishal (% 27) ve bulantı (% 24) idi. Ancak bunların dışında, balgam çıkartma, baş ağrısı, baş dönmesi, burun akıntısı, koku duyusunun kaybı, tat duyusunda bozulma, boğaz ağrısı, karın ağrısı, iştahsızlık ve kusma da görülmüştür.

COVID-19'un ortak laboratuvar bulguları arasında lökopeni ve lenfopeni bulunur. Diğer Laboratuvar anormallikleri arasında aminotransferaz (ALT, AST) seviyelerinde yükselmeler, C-reaktif protein, D-dimer, Ferritin ve LDH( laktat dehidrojenaz) bulunmaktadır.

Akciğer grafisinde anormallikler değişiklik gösterir, ancak tipik olarak bilateral çok odaklı opasiteler ortaya çıkar. Bilgisayarlı tomografide (BT) göğüste görülen anormallikler de değişkendir, ancak tipik olarak bilateral periferik “buzlu-cam” opasiteleri klinik seyrin ilerleyen bölümlerinde konsolidasyon alanlarının gelişimine bağlıdır. 11 Görüntüleme bulguları erken dönemde hatta semptomlar yokken bile anormal olabilir.

SARS-CoV-2 Enfeksiyonunun Laboratuvar Tanısı

Tanı testleri, ideal olarak COVID-19 ile uyumlu sendromları olan tüm hastalara, yüksek riskli maruziyeti olan kişilere, sağlık çalışanlarına ve acil ilk müdahale ekipleri gibi virüse tekrar tekrar maruz kalma riskine sahip olan kişilere yapılmalıdır.

CDC, nazofarenks örneklerinin SARS-CoV-2'yi saptamak için kullanılmasını önermektedir. Nazal swablar veya orofaringeal swablar kabul edilebilir alternatifler olabilir.12 Alt solunum yolu numuneleri, üst kanal örneklerinden daha yüksek verime sahiptir, ancak örnek toplama prosedürleri sırasında virüsün aerosolizasyonu ile ilgili endişeler nedeniyle genellikle elde edilemezler.

SARS-CoV-2 enfeksiyonu için ilk tanı testleri ters transkriptaz polimeraz zincir reaksiyon platformlarına (PCR) dayanmakla birlikte, daha yeni testler çeşitli ek platformlar içermiştir. SARS-CoV-2 enfeksiyonu için 20'den fazla tanı testi, Amerika Gıda ve İlaç İdaresi tarafından Acil Kullanım İzni almıştır.13 Bu testlerin resmi karşılaştırmaları devam etmektedir.

CDC, testlerin kullanılabilirliğine bağlı olarak SARS-CoV-2 enfeksiyonu için tanısal testler için bir öncelik sistemi oluşturmuştur; 14 CDC test kılavuzu periyodik olarak güncellenmektedir.

Öncelik 1: Hastanede yatan hastalar ve semptomatik sağlık çalışanları (hastane enfeksiyonları riskini azaltmak ve sağlık bakım sistemini korumak için).

Öncelik 2: Huzur evi ve Uzun süreli bakım tesislerinde yaşayan, 65 yaşından büyük veya altta yatan hastalığı bulunan, semptomları olan kişiler (enfeksiyon komplikasyonları açısından yüksek risk altında olanların hızlı bir şekilde tanımlanması ve tedavisi için).

Öncelik 3: COVID-19 ‘ bağlı hastaneye yatışlarının çok olduğu topluluklarda, kritik altyapı çalışanları ve semptomları olan diğer bireyler, sağlık çalışanları ve acil ilk müdahale ekipleri ve hafif semptomları olan bireyler (enfeksiyonunu toplumda yayılmasını azaltmak ve kritik görevlerde çalışanların sağlığı için).

Dikkat edilmesi gereken, yanlış negatif test sonuçları ortaya çıkabilir. Maruz kalma öyküsü ve / veya klinik tabloya dayalı enfeksiyon olasılığı yüksek olan kişilerde, tek bir negatif test SARS-CoV-2 enfeksiyonunu tamamen dışlamaz ve test tekrarlanmalıdır.

SARS-CoV-2 Aktarım Yolları ve Standart Korunma Yöntemleri


Viral hastalığın başlangıç ve bulaşıcılık süresi tam olarak tanımlanmamıştır. SARS-CoV-2 ile enfekte olan asemptomatik veya semptomatik kişilerde, semptomların başlamasından önce üst solunum örneklerinde viral RNA saptanabilir. 15 SARS-CoV-2'nin asemptomatik bireylerden diğer insanlara bulaşabildiği tanımlanmıştır.16-18

Referanslar:

 1. World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports. 2020. Available at: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/. Accessed April 9, 2020.

 2. Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): cases in U.S. 2020. Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html. Accessed April 9, 2020.

 3. Wu C, Chen X, Cai Y, et al. Risk factors associated with acute respiratory distress syndrome and death in patients with coronavirus disease 2019 pneumonia in Wuhan, China. JAMA Intern Med. 2020. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32167524.

 4. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al. Characteristics of coronavirus disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32109013.

 5. Cai Q, Chen F, Luo F, et al. Obesity and COVID-19 severity in a designated hospital in Shenzhen, China. Preprints with the Lancet. 2020;[Preprint]. Available at:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3556658

 6. Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): People who are at higher risk for severe illness. 2020. Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html. Accessed April 8, 2020.

 7. Garg S, Kim L, Whitaker M, et al. Hospitalization rates and characteristics of patients hospitalized with laboratory-confirmed coronavirus disease 2019 - COVID-NET, 14 states, March 1-30, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69(15):458-464. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32298251.

 8. Li Q, Guan X, Wu P, et al. Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus-infected pneumonia. N Engl J Med. 2020;382(13):1199-1207. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31995857.

 9. Lauer SA, Grantz KH, Bi Q, et al. The incubation period of coronavirus disease 2019 (COVID-19) from publicly reported confirmed cases: Estimation and application. Ann Intern Med. 2020. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32150748.

 10. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72,314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. 2020. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32091533.

 11. Shi H, Han X, Jiang N, et al. Radiological findings from 81 patients with COVID-19 pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet Infect Dis. 2020;20(4):425-434. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32105637.

 12. Centers for Disease Control and Prevention. Interim guidelines for collecting, handling, and testing clinical specimens from persons for coronavirus disease 2019 (COVID-19). 2020. Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/guidelines-clinical-specimens.html. Accessed April 8, 2020.

 13. Food and Drug Administration. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) emergency use authorizations for medical devices. 2020. Available at: https://www.fda.gov/medical-devices/emergency-situations-medical-devices/emergency-use-authorizations#covid19ivd. Accessed April 8, 2020.

 14. Centers for Disease Control and Prevention. Evaluating and testing persons for coronavirus disease 2019 (COVID-19). 2020. Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html. Accessed April 8, 2020.

 15. Pan Y, Zhang D, Yang P, Poon LLM, Wang Q. Viral load of SARS-CoV-2 in clinical samples. Lancet Infect Dis. 2020;20(4):411-412. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32105638.

 16. Rothe C, Schunk M, Sothmann P, et al. Transmission of 2019-nCoV infection from an asymptomatic contact in Germany. N Engl J Med. 2020;382(10):970-971. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32003551.

 17. Yu P, Zhu J, Zhang Z, Han Y, Huang L. A familial cluster of infection associated with the 2019 novel coronavirus indicating potential person-to-person transmission during the incubation period. J Infect Dis. 2020. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32067043.

 18. Bai Y, Yao L, Wei T, et al. Presumed asymptomatic carrier transmission of COVID-19. JAMA. 2020. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32083643.

24 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör